top of page

                       

        以精神介入的方式,喚回並呈現那

些沉潛在生活中,人們與土地和環境之

 

間日常記憶的痕跡。

水流心田 - 臺灣大學藝術家駐校計畫

記憶長河

Art to heart    artist-in-residence project

River of time

臺灣大學

05  /  2018

bottom of page